Till innehåll på sidan

Olweus

Olweusprogrammet mot mobbning och antisocialt beteende

Varför Olweusprogrammet?

Olweus-programmet är ett forskningsbaserat förebyggande program mot mobbning och antisocialt beteende. Ansvariga skolpolitiker har sagt att skolorna framöver ska arbeta mot mobbning utifrån ett forskningsbaserat program och vi har valt Olweus-programmet.

Dan Olweus är professor och psykolog, verksam vid universitetet i Bergen i Norge. Han har under lång tid forskat om frågor kring mobbning och utifrån sin forskning utarbetat ett antimobbningsprogram, kallat Olweusprogrammet.
Programmet består av flera delar som genomförs på olika nivåer i skolan. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att det är de mobbningsförebyggande programmen som konsekvent involverar alla nivåer i skolan, dvs. skolledning, lärare, elever och vårdnadshavare som minskar förekomsten av mobbning. Huvudman för metoden är Olweus gruppen vid Hemil-senteret, Universitet i Bergen.

Programmet är noga utforskat vad det gäller effekter på mobbning. Förutom att mobbningen reduceras avsevärt på de skolor som arbetar konsekvent med Olweus anti-mobbningsprogram, så minskar skolk, skadegörelse, snatteri och tidigt alkoholbruk hos eleverna. Även det sociala klimatet i klasserna förbättras.

Vad är Olweusprogrammet?

Kärnan i programmet är att mobbning inte är accepterat, alla vuxna har ansvar och att all personal engageras i arbetet mot mobbning. Vi ska vara tydliga, ansvarstagande vuxna med ett stort engagemang.
Programmet är indelat i tre olika nivåer: skolnivå, gruppnivå och individnivå. På skolnivå innehåller programmet bl.a. den enkät eleverna besvarar varje år, samtalsgrupperna, översyn av rastvakter och en samordningsgrupp. På gruppnivå är innehållet bl.a. klassmöten och gemensamma klassregler mot mobbning. På individnivå handlar det om hur vi hanterar en  mobbningssituation och vilka åtgärder man då vidtar. Som vårdnadshavare får man alltid information om ens barn varit inblandad i något mobbningsrelaterat.

De regler som eleverna ska få lära sig under klassmötena och som ska bidra till en tryggare skolmiljö är följande:

• Vi ska inte mobba andra.
• Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade.
• Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma.
• Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för någon vuxen på skolan och de där hemma.

 

Dela: